Bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar
Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet som du innehar. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Tillsammans med dina grannar är du medlem i en förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra kan utveckla ditt boende.

Du har inflytande över ditt boende
Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska föreningens verksamhet det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som de anser felaktigt. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.
 
Du håller lägenheten i gott skick
Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.  
Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna. Mycket av de som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Se föreningens trivselregler.

Det är skillnaden på inre och yttre underhåll
Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.  
Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Till det yttre räknas stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Detta regleras i föreningens stadgar.